Τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κτήνη-Μάντεις

Translated into Greek (Original version)


Ενθυμίστε του Παύλου του Οκτάποδος; Ο του ,ΒΙ' Παγκοσμίου Κυπέλλου φωτοδότης, εδυνήθη προβλέψασθαι τον εν τη Γερμανία αγώνων νενικήσαντα. Επιπροσθέτως, προείδεν τον εν τω τελικώ νενικήσαντα. Μεγαλούργησεν κατά πρώτον εν τω ,ΒΗ' Πανευρωπαϊκόν,  ένθα προέβλεψεν ορθώς την έκβασιν ΙΑ' εκ των ΙΓ' αγώνων . Ο Παύλος κατά κανόναν επέλεγεν το εν εκ των δύο κανίστρων τροφής, οίτινα έφερον κατά περίπτωσιν τας εθνικάς σημαίας των αγωνιζομένων ομάδων. Φευ, έθανεν τέλη ,ΒΙ'.

Αλλ' γέγονεν ημίν διάδοχος αυτού. Χαρίλαος, εισέτι, ο κροκόδειλος, τον εν τω ,ΒΙ' Παγκοσμίω Κυπέλλω νενικήσαντα ορθώς προοίδε. Επιπροσθέτως, αρίστευσεν εν τη προγνώσει των αποτελεσμάτων ζεύγους διαδοχικών ομοσπονδιακών εκλογών εν Αυστραλία. Εντούτοις, ουδέποτε μετήλθε του κλέους του γερμανικού οκτάποδος. Παρομοίως έπραξεν Μάνιος, ο εκ Σιγκαπούρης ψιττακός όστις προοίδε άπαντας τους εν τοις ομίλοις τε και προημιτελικοίς του ,ΒΙ' Παγκοσμίου Κυπέλλου επικρατήσαντας, διαλαθών προγνώσασθαι τον νενικήσαντα εν τω Ισπανίας κατά Ολλανδίας τελικώ αγώνι.

Συνεπεία της αδοκήτου θανής του Παύλου, μέγας υπήρξε ο εν τω θρόνι διαδοχής του αγών. Μεσούντως του ,ΒΙ' Πανευρωπαϊκού, κτήνη τρία ήριζον περί της διαδοχής: η Κυτία, θήλυς Ινδικός ελέφας διαβιών εν τω ζωολογικώ κήπω της Κρακοβίας εν Πολωνία. ο Φρένδιος, μυλογαλή εξ Ουκρανίας, όστινα δύνασθε ακολουθείν εν Twitter, και o Φανδίκιος, ο εξ Ουκρανίας προφητεύων χοίρος,  προοίδας ορθώς Β' εκ των Γ' αγώνων.

Τις μέλλει καταλήψεται την του Παύλου του Οκτάποδος θέσιν εν τω επομένω Παγκοσμίω Κυπέλλω; Δύνασθαι τούτος εστί ο υπό του Ποντίφηκος ευλογηθείς εν τη Αγίου Πέτρου πλατεία ψιττακός, καταυγής πλέον αστήρ της ιταλικής εθνικής ραδιοτηλοψίας; Ή θατέρα έσεται Νελλία, θήλυς Ινδικός ελέφας  εκ Γερμανίας, ήτις έως σήμερον ορθώς προέβλεψεν την έκβασιν  Τ' εκ των ΤΓ' αγώνων; Ου βεβαίως υποτιμάτε τας υπερβατικάς δεξιότητας της νηπιακής ηλικίας αιλουροπόδου άρκτου ήτις προωθείται υπό των κρατικών Κινεζικών μέσων πληροφόρησης.

Ο εξ Ιταλίας ψιττακός ονόματι Αμόριος (ο εστί μεθερμηνευόμενον Έρως ιταλιστί) θέλει εξοίσει των προγνώσεών του επιλέγων την σημαίαν της νικηφόρου ομάδος επί μικροσκοπικού ποδοσφαιρικού πεδίου. Προσφιλής μέθοδος προγνώσεως της Νελλίας εστί η λάκτισις παιγνιόσφαιρας εντός ενός εκ των δύο τερμάτων φερόντων τας σημαίας εκάστου των αντιμαχομένων κρατών. Τουναντίον, η νηπιακής ηλικίας αιλουρόπους άρκτος θέλει προβλέψεται την των αναμετρήσεων έκβασιν δι' επιλογής τροφής εκ κανίστρων σεσημασμένων διά σημαιών κατά τους προκριματικούς αγώνας και δι' αναρριχήσεως εις δένδρα φέροντα σημαίας κατά τους γύρους αποκλεισμού.

Είσθε κάτοχος κατοικιδίου;
Δύναται ούτο βελτίως τεύξεται; Τινί τρόπω;
Αφίετε αυτά αποπειραθείν!

by Costas Lymperis

0 Votes
#980 of #1440 in the World
#20 of #27 for GreekGo to the ranking page for Greek

Can you translate better?

Join the challenge